Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Velikonoční odkaz
3.4.2023

O co opravdu jde nejvíc?
31.3.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

,, Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se. To všechno musí nastat, ale to ještě není konec. " Matouš 24,6;

Denně slýcháme o nebezpečí vypuknutí další světové války.  Nejen konvenční války, ale dokonce je nebezpečí, že bude válka jaderná. Tak píší a hovoří mnozí politici i různí odborníci. Je proto na místě připomenout Ježíšova slova, která řekl krátce před svým zatčením. ,,Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti. Dejte si pozor, neděste se." Jak tomu máme rozumět? Nemáme se děsit, ale hned na to Ježíš říká: ,,Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou hladomory a zemětřesení na různých místech." (Mt 24,7) To není zrovna povzbudivá vyhlídka. Zároveň však Ježíš říká, že to je počátek porodních bolestí (Mt 24,8). Až tato věta ukazuje na to, kam máme Ježíšovo varování zařadit.

Víme, že první dvě světové války tím varováním nejsou, protože varování trvající více než 110 let odporuje dalším Ježíšovým slovům. ,, Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. " (Mt 24,34) Pokolení, které zažilo jednu nebo obě světové války už však téměř vymřelo. Musíme proto vyhlížet jiný ,,počátek porodních bolestí" Z Ježíšových slov vyplývá, že ty zvěsti o válkách budou lidi děsit. Proč? Lidé se bojí hlavně proto, že ještě z různých zdrojů vědí o hrůzách předchozích dvou světových válek. Historici říkají, že když vypukla I. světová válka, lidé zpočátku byli optimisté a šli na vojnu s lehkou myslí s představou, že za pár týdnů budou doma. Šok nastal za pár měsíců když se ukázalo, že válka bude mnohem delší a krutější, než si kdo dovedl do té doby představit. Na konci II. světové války použili Američané v Japonsku atomové zbraně. Tím vyslali vzkaz o tom, jak by mohla vypadat další světová válka. Není divu, že se lidé další takové války bojí. Ježíš nás prorocky upozorňuje, že takový strach mít nemáme. Nejen proto, že strach ochromuje mysl a oslabuje víru, ale i proto, že Bůh nedopustí válku, která by překazila jeho záměry.

Jeden z jeho záměrů je nastolení Božího království, jak napsal prorok Daniel už před dvěma a půl tisíci lety.  Aby mohlo přijít Boží království, musí být odsouzen a uvězněn Boží odpůrce a jeho pomocníci. Musí být také očištěn Bůh od Satanových pomluv a nařčení. Proto se modlíme ,,Buď posvěceno Tvé jméno". A musí na zemi vzniknout Boží vláda z Bohem vybraných jedinců, kteří obstojí ve zkouškách.

Válka, která by zničila život na zemi, aniž by mohlo dojít k tomu, co je popsané výše, by znamenala odklad příchodu Božího království o mnoho dalších let, možná staletí. Proto asi Ježíš říká neděste se. Velká válka sice přijde, jak je zřejmé z Ježíšových slov, ale nebude zničující. Bude v rámci otevírání pečetí (druhá pečeť Zj 6. kap). Právě během období pečetí vznikne Velký zástup lidí, kteří ve zkouškách prokáží svou víru v Ježíšovu očisťující oběť, budou Beránkem vedeni k pramenům vod života, a budou Bohem chráněni, aby jim nic neuškodilo, dokonce ani slunce, ani žádné jiné záření (Zj 7,16). To znamená, že budou chráněni i během zbývajícího času, pokud vytrvají ve víře. Dokud nepřijde Boží království v moci a s ním i Syn člověka a náš Pán Ježíš s nebeskými oblaky. Proto se neděsme těch válečných zvěstí a pevně se držme naděje a víry v našeho Boha Otce a jeho syna Ježíše Krista.

,, Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný. "