Křesťanské biblické badatelství
Proroctví pro současnost, biblické studie

Popularizace prvních výsledků vědeckého zkoumání Bible
Doporučujeme začít zde

Cesta člověka od Edenu do času obnovy
Nově přidán druhý díl 26.10.2020

Kniha Zjevení Janovo
Sdělení lidu Kristovu a Mojžíšovu
Kdo má ucho slyš, co Duch říká církvím
Křesťanům
Sen krále Nebúkadnesara
Malachiášovo proroctví
Bůh působí na stvořené lidstvo
Kontextové studie
Přednášky z Památných slavností
Nová studie

Novinky

Nová úvaha:
Konat dobro je cesta k životu
23.11.2023

Poučení ze Sodomy
7.7.2023
Mír a bezpečnost
6.2.2022

Nová studie:

Příchod čtvrté šelmy

30 / 4 / 2023

Sedm pečetí nově

22 / 1 / 2023

Jezdec na bílém koni

20/3/2022

Hněv Boží a Beránkův
31/12/2021

Změna času
04/12/2021

Boží království uprostřed nepřátel

20/10/2021

Je Ježíš a Michael stejná osoba?
3/5/2020

Velký zástup, proroctví velké naděje
27/10/2017

V čase, kdy kraloval Bůh
10/2/2017

Biblická proroctví se naplňují, království Boží se přibližuje (19.11.2016)     
Vláda člověka nad člověkem brzy skončí
18/7/2016

Ježíš Kristus usmiřuje nebe a zemi
2/8/2015

Biblická proroctví a války
14/4/2015

Poselství muže ve lněném oděvu
4/2/2015

Poučení z příběhu Sodomy

,, Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně. " (Juda 1,7-8)

V poslední době se na sociálních sítích i ve vyšších mocenských patrech řeší téma postoje k jednopohlavním párům. Nejde o nový a překvapivý jev. Podpora jednopohlavních párů, snaha o legalizaci jejich sexuální orientace, která byla ještě před několika desítkami let nemyslitelná, probíhá otevřeně v řadě zemích s křesťanskou minulostí, už řadu let a skrytě probíhá ještě mnohem déle. Bohužel se ukazuje, že i v křesťanských sborech není úplně jasno v otázce postoje k jednorohlavním párům. Politici nejsou většinou křesťanští věřící, takže od nich nejde čekat postoj, který by byl v souladu s Božími měřítky. Mnozí ani možná netuší, že by měli mít respekt a úctu ke Stvořiteli a vládci nebe i Země. A tak si při projednáváním legalizace jednopohlavních párů a legalizace adopce nic netušících dětí takovými páry, někteří politici jenom odškrtnou povinnou položku jako splněný úkol. Necítí odpovědnost před Bohem - Stvořitelem za své jednání. Církevní autority by měly seznámit vládce a vlády s knihou proroka Daniela (hlavně s kap. 2., 4., 5. a 6.), kde je popsané, jak Bůh Nebes dává lidem právo a čas vytvořit vlastní celosvětovou vládu, ale pod podmínkou, že ho budou respektovat, neboť je to Bůh, kdo dává moc a vládu komu chce. Církve však většinou už dávno rezignovaly na své poslání, šířit dobrou zprávu, tj. evangelium o naději vykoupené krví Kristovou, o příchodu Božího království, i na úkol činit učedníky našeho Pána a být světlem, které osvětluje, co je špatné a co je dobré. Církve jako celek bohužel nejenže své poslání vykonávají leckdy nedbale, ale dokonce se v otázkách týkajících se Božích morálních a mravních měřítek staví někdy i otevřeně na stranu odpůrců Božího přirozeného řádu.

I na nižších úrovních probíhá debata mezi zastánci a odpůrci legalizace manželství stejnopohlavních párů a možnosti adopce dětí těmito páry. Lidé, kteří neznají Boží slovo a svého Stvořitele, se přirozeně řídí vlastními měřítky a zásadami. Není divu, že se v jejich uvažování projevují sklony vlastního srdce, které vedou často do marnosti (Ř 1,23-27 [1] ). Nejde o to je soudit nebo dokonce odsoudit, protože soud patří Bohu. Ale protože se zvyšuje agresivita zastánců legalizace sexuálních úchylek, které jsou podle Božího slova jednoznačně špatné, nebezpečné pro zdravě fungující společnost a poskvrňující Stvořitelovo dílo (ti lidé nepřirozeným sexuálním chováním poskvrňují svá těla), potřebuje vědět křesťan, kterému není lhostejné Boží slovo a Boží vůle, co nám Bůh řekl ohledně takového chování. Aby uměl odpovědět těm, co takové chování schvalují. I mezi křesťany se totiž objevují zastánci legalizace výše zmíněných nepřirozených sexuálních vztahů. Hledejme proto odpovědi na toto téma. Zde předkládáme k posouzení následující.

Boží příkazy v Mojžíšově zákoně (Tóra)

,,S mužem nebudeš souložit jako se souloží s ženou; je to ohavnost. S žádným zvířetem nebudeš mít pohlavní styk, aby ses s ním poskvrnil; ani žena se nepostaví před zvíře, aby s ním obcovala; je to zvrhlost. Neposkvrníte se žádnou z těchto věcí, neboť všemi těmito věcmi se poskvrňovaly národy, které před vámi vyháním." (3M 18,22-24)

Boží příkazy v 18. kapitole 3. knihy Mojžíšovy jsou jednoznačné a přímé. Aby o tom nikdo nepochyboval, píše Mojžíš ve 25 verši: ,, Protože se země poskvrnila, navštívil jsem ji s trestem za její provinění a země vyvrhla své obyvatele." a na konci kapitoly Bůh přikazuje:

,, Neboť každý, kdo by páchal nějakou z těchto ohavností, všichni ti, kdo je páchají, ať jsou vyhlazeni zprostřed mého lidu. Zachovávejte můj řád, abyste nepáchali nic z těchto ohavných zvyklostí, které se páchaly před vámi, a neposkvrňujte se jimi. Já Hospodin jsem váš Bůh." (3M 18,29-30)

Ke všem zákonům, které dal Bůh Izraelitům v podobě přikázání, řekl:

,,Vždyť tento příkaz, který ti dnes přikazuji, není pro tebe nepochopitelný ani vzdálený. Není na nebesích, abys mohl říct: Kdo z nás vystoupí na nebesa, aby jej pro nás vzal, oznámil nám ho a my jej plnili? Ani není za mořem, abys mohl říct: Kdo z nás přejde na druhou stranu moře, aby jej pro nás vzal, oznámil nám ho a my jej plnili? Vždyť to slovo je velmi blízko tebe, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys ho plnil. Pohleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo." (5M 30,11-15)

Jinými slovy, Boží slovo je o volbě mezi tím, co je dobré a co je špatné. Je-li jeho příkaz o sexuálním životě jednoznačně formulovaný a srozumitelný, pak v kontextu s Božím slovem ,,Pohleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo" je debata o legalizaci nepřirozených sexuálních vztahů, debatou doslova o životě a smrti. Kdo si to uvědomuje?

Mojžíšův zákon byl napsaný během putování po poušti asi ve 13. nebo 14. století př. n. l., a už tehdy evidentně, v některých národech běžně, takové zvrhlosti z pohledu Boha, tolerovali. Nemůžeme se proto divit, že stejné problémy mají národy i dnes. Boží stanovisko vyjádřené v těchto verších je jasné a jednoznačné. Přesto Ježíš řekl: ,,A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí budeš strženo! Neboť kdyby se v Sodomě staly mocné činy, které se staly v tobě, zůstala by až do dnešního dne. Ale pravím vám, že sodomské zemi bude v den soudu snesitelněji nežli tobě." (Mt 11,23-24) Co to znamená? Že chování obyvatel Sodomy a Gomory, které Bůh později označil, jako zvrhlost není tak nebezpečné? Ježíšova slova ,,Ale pravím vám, že sodomské zemi bude v den soudu snesitelněji nežli tobě" neznamenají, že chování obyvatel Sodomy a Gomory bylo chvályhodné a dobré. Je v nich řečeno jen to, že jejich soud bude lehčí a trest mírnější, protože by v dané době ještě projevili pokání.

Boží postoj v křesťanských písmech.

,, Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla; vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouznění. " (Ř 1,21-27)

Zde je hned několik odpovědí najednou. Bůh říká, že lidé, kteří Boha nepřijali a neprojevili mu vděčnost ani ho neoslavili, upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich srdce se ocitlo ve tmě. To je odpověď na otázku: Jak je vůbec možné, že lidé propadají zvrácenostem.

Dalším důvodem je to, že jsou ve svých vlastních očích moudří, ačkoliv se jejich nerozumné srdce ocitlo ve tmě. Nejsou schopni sebereflexe ani přijmout napomenutí skrze Boží slovo, které by je obrátilo a zachránilo.

Protože ,,zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů" nechal je Bůh, skrze žádosti jejich srdce, propadnout do nečistoty duše, aby navzájem zneuctívali svá těla a vyměnili Boží pravdu za lež.

Proto všechno sami na sobě dostávají svou odměnu. Kraličtí to přeložili dost výstižně: ,,A podobně i mužské pohlaví, opustivše přirozené užívání ženy, rozpálili se v žádosti své jedni k druhým, mužské pohlaví s mužským pohlavím mrzkost pášíce, a spravedlivou mzdu, kteráž na jejich blud slušela, sami na sebe uvodíce." (Ř 1,27)

Apoštol Pavel popisuje příčiny tohoto lidského chování, ale na rozdíl od Mojžíšových zákonů nepíše o trestu. Proč? Protože soud patří Bohu (5M 1,17). Na to musíme pamatovat. Proto je v dopisu Židům (Hebrejcům) napsáno: ,,Manželství ať je u všech ve vážnosti a manželské lože neposkvrněné, neboť smilníky a cizoložníky bude soudit Bůh." (Žd 13,4). Nám nenáleží soud kohokoliv, ale to na druhé straně neznamená, že máme špatné jednání tolerovat nebo dokonce schvalovat. Naopak, máme činitele takových zvrhlostí napomenout a nečistému se vyhýbat: ,,Proto,vyjděte z jejich středu a oddělte se,' praví Pán, ,a nečistého se nedotýkejte; a já vás přijmu " (2Kor 6,17; Iz 52,11).

Nebuďme jako obyvatelé Sodomy a Gomory

Obyvatelé obou měst nebyli jen sexuálně zvrácení, ale jejich zkaženost byla mnohem větší: ,,Hle, toto byla zvrácenost tvé sestry Sodomy: Vznešenost, nasycenost chlebem a utěšená bezstarostnost, to měla ona i její dcery, ale ruku chudého a nuzného neposilovala." Takže varování, jež Bůh - Stvořitel vyslal všem lidem, když zničil obě města ohněm z nebe, se netýká jen mravní zvráceností, ale varuje nás i před pýchou, tvrdostí srdce, sebejistou bezstarostností.

Člověk, který bere Boží slovo vážně a zachovává, co je v něm napsané, ví, že nepřirozené sexuální chování je nečisté, poskvrňující a před Bohem zvrácené. Zastánci legalizace takového jednání jsou slepí, mají zatemněnou mysl i srdce a nevidí, že všechno nakonec bude souzeno. Jak je řečeno králem Davidem: ,, ,Blázen si v srdci říká: Bůh není. Lidé jednají zvráceně, páchají ohavné činy. Není, kdo by činil dobro. Hospodin shlíží z nebes na lidské syny, aby viděl, zda je někdo rozumný, zda někdo hledá Boha. Všichni se společně odvrátili a jsou zvrácení. Není, kdo by činil dobro, není ani jednoho." (Ž 14,1-3)

Připomíná vám to dnešní dobu? Není to náhoda. Mnohé žalmy jsou prorocké. Jako například žalmy

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem. Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Ž 1,1-6)

Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: ,,Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme." Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem: ,,Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!" Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: ,,Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil. Požádej, a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny." Nuže, králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země! Služte Hospodinu s bázní a jásejte s chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem, kteří se k němu utíkají! (Ž 2,1-12)

Města Sodoma a Gomora nejsou vnímána jen jako symbol mravní zkaženosti, ale podle Božího slova také jako: ,, ... svůj hřích oznamují jako Sodoma -- netají jej. Běda jim, protože na sebe uvedli zlo. ... Hle, toto byla zvrácenost tvé sestry Sodomy: Vznešenost, nasycenost chlebem a utěšená bezstarostnost, to měla ona i její dcery, ale ruku chudého a nuzného neposilovala." (Iz 3,9; Ez 16,49). Přesně tohle se dnes děje. Lidstvo se nepoučilo z výstrahy, kterou lidem dal Bůh, když zkažená města vypálil [2] jako morem nakažené.

Pastýři konce věků

Není snadné být pastýřem a učitelem v době, kdy ze všech stran přichází ze světa mnoho zkoušek naší víry, její ryzosti. Pastýři mají velmi důležitou a náročnou práci a odpovědnost s tím spojenou. Musí nejen sami odolávat vlivu ducha světa a jeho žádostem, často primitivním a pudovým, které podněcuje v lidech a podporuje propagací a legalizací takových sklonů, které odporují Božímu přirozenému řádu. Apoštol Jakub (Jk 3,1) napsal: ,,Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři; víte, že budeme souzeni přísněji." Čím blíže budeme konci tohoto věku, tím náročnější služba našemu Pánu bude.
Pavel píše Timoteovi v pokynech pro jeho službu: ,, Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, a při jeho zjevení a jeho kralování: Hlásej slovo, přicházej s ním vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím." (2Tim 4,1-4)

Pastýřské listy, které jakýmkoliv způsobem zatemňují Boží úradek a snaží se vzbudit dojem, že Boží slovo o mravních a morálních měřítkách je relativní a nejednoznačné, páchají velkou škodu na Božím díle. Pro ně platí, co řekl Ježíš o farizejích: ,,,,Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti. (Mt 23,27-28) ,,... Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože obcházíte moře i souš, abyste získali jednoho proselytu; a když se jím stane, děláte z něho syna Gehenny, dvakrát horšího, než jste sami." (Mt 23,15) ,,... Hadi, plemeno zmijí! Jak uniknete trestu Gehenny". (Mt 23,33).

Až dosud má Bůh a Beránek trpělivost a dává každému příležitost, aby se obrátil a přijal naději na záchranu a na trvalý život. Pastýři doby konce budou muset prokázat nejen víru, ale i statečnost, moudrost a vynaložit velkou námahu, aby zachovali ovečky v ovčinci. Jinak přijdou vlci v rouchu beránčím a některé ovce zabijí a jiné vyženou do tmy.

Svět se mění doslova před očima. Synové toho Zlého připravují svět na příchod svého pána a otce, Satana, Ďábla, draka a toho dávného hada. Proto je vyvíjeno takové úsilí, vymazat z lidských srdcí zbytky morálních a mravních hodnot, daných do našich srdcí našim Stvořitelem, Otcem našeho Pána Ježíše. Bohužel se k synům toho Zlého připojují i někteří slepí pastýři, když žehnají jednopohlavním párům a podporují a žehnají svou autoritou legalizaci sňatků takových párů a adopci dětí těmito páry. Co takoví pastýři odsouhlasí dalšího? Že Pán Ježíš nepřišel v těle? Nebo že pedofilie je nezákonná jen, když je praktikovaná bez souhlasu dítěte? A bude se na váš souhlas ještě někdo ptát, když tak ochotně zametáte cestičku k prosazení zvůle ničemům, kteří připravují vzpouru proti Bohu? Nezapomeňte, že při zametání se vždy ohýbá hřbet. Co když vás příště postaví před volbu, buď půjdeš s námi proti Bohu a jeho Pomazanému nebo tě odhodíme jako použitý toaletní papír?

Snažně proto prosím vás pastýři, kteří veřejně souhlasíte a podporujete jednání odporujícímu Božímu přirozenému řádu, abyste slovo Boží neznevažovali a nepřekrucovali. Máte příliš velkou odpovědnost a tím pádem vám hrozí i větší následky za nevěrnost každého, kdo tak činí, vůči Bohu a našemu Pánu.

Nesuďme, ale ani neschvalujme žádnou špatnost a zvrácenost

V obou Davidových žalmech je prorocky popsaný stav lidstva hlavně v budoucnosti. V době krále Davida (okolo 1000 let př. n. l.) ještě lidé i jejich vládci měli respekt k Bohu a bohům obecně. Proto přinášeli dobrovolně oběti, aby si je naklonili. Nepřemýšleli o tom, jak zpřetrhat provazy, kterými je omezuje respekt k Bohu a Ježíši Kristu. Rozuměj, svazuje je v realizaci špatných úmyslů vůči Bohu, kterými se vzpouzí Božímu přirozenému řádu i Boží autoritě. Bůh a jeho řád, kterým se lidé z větší části řídili po celá staletí, podporuje život a dobro. Synové toho zlého jednají proti Božímu řádu a jejich úmysly vědomě jdou proti úmyslům Božím. Lidé, kteří neznají Boha a ani ho znát nechtějí, si tohle neuvědomují, jsou jako slepí, jsou a budou ještě víc agresivní, dokud na ně nedopadne Boží a Beránkův hněv (Zj 6,12-17). Nedbají na varování proroka Ezechiela v 16. kapitole, verši 50: Povyšovaly se, páchaly přede mnou ohavnost, a tak jsem je odstranil, jak jsem uznal za vhodné.

Boží slovo je určeno pro ty kdo slyší jeho hlas, když ho čtou. Najdeme v něm všechno potřebné, abychom mohli odpovědět těm, kdo se nás ptají na Jeho vůli. Nenechme se proto svést ničemy a slepými vůdci, ať už jsou kněžími, pastory, staršími či kazateli v církvích nebo politiky, intelektuály či odborníky na související témata. Nenechme se ani strhnout k souzení druhých, ale dávejme si stále pozor na své vlastní jednání a pohnutky, abychom ukázali snahu řídit se Božím slovem a vírou v naději vykoupenou pro nás obětí Ježíše Krista. Budeme při tom zároveň světlem pro ty, kdo ještě nejsou úplně slepí.

 [1]      ,, Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla; vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouznění."

[2]      ,, Povyšovaly se a páchaly přede mnou ohavnost. Odstranil jsem je tedy, jakmile jsem to spatřil." (Ez 16,50)